Народна библиотека „Радоје Домановић“ у Лесковцу, за време ванредног стања, организује низ мера и активности, које су у потпуности бесплатне и прилагођене свим старосним групама грађана Прочитај више

Матична служба

Матичне функције Библиотеке прецизно су дефинисане Законом о библиотечко-информационој делатности. Одлуком министра културе Републике Србије, Народна библиотека у Лесковцу одређена је да врши матичне функције за подручје Јабланичког округа. Библиотека матичне послове обавља непосредно преко Матичне службе која се стара о развоју и унапређењу рада 52 библиотеке (6 јавне, 44 школске, 2 специјалне и 5 огранка). Матична служба пружа стручну помоћ и црквеним и високошколским  библиотекама.

У раду на развоју и унапређењу библиотечко-информационе делатности на свом матичном подручју Матична служба:

– Врши надзор над стручним радом, ресурсима и условима за рад библиотека у складу са важећим законским и подзаконским актима, сагласно упутствима и стандардима који регулишу обављање библиотечке делатности на територији Републике Србије;
– Предлаже мере за унапређење рада и развој библиотека и могуће организацијске облике библиотечке делатности;
– Даје стручна мишљења и препоруке;
– Врши петодневну обуку библиотечког кадра за полагање стручног испита из библиотечко-информационе делатности;
– Спроводи предавања намењена едукацији и стручном усавршавању библиотекара;
– Ради унапређења квалитета рада у свим сегментима библиотечког пословања врши инструктивно-саветодавни рад и пружа стручну помоћ запосленима у библиотекама на терену и у Библиотеци;
– Прати и проучава стање, потребе и услове рада у јавним библиотекама и предлаже могуће мере за унапређење истих у сарадњи са локалном самоуправом;
– Стара се о сталном стручном усавршавању библиотекара организовањем акредитованих семинара и предавања са темама из савремене библиотечке праксе;
– Води Окружни регистар библиотека који садржи податке о простору, опреми, књижном фонду, кадру и корисницима регистрованих библиотека;
– Води електронску базу података у склопу јединственог програмског пакета Мрежа библиотека Србије, коју сваке године ажурира подацима текућег пословања библиотека;
– Ради на повезивању јавних библиотека у јединствени библиотечко- информациони систем COBISS. SR;
– Подстиче јавне библиотеке у аутоматизацији пословања и дигитализацији библиотечке грађе ради заштите и промоције културне баштине свога краја, као и савременог дигиталног приступа библиотечкој грађи;
– Подстиче и координира сарадњу јавних библиотека у набавци библиотечке грађе, протока информација и међубиблиотечке позајмице;
– Подстиче библиотеке на присутност у web простору;
– Прикупља стручне публикације – књиге и часописе и редовно прати електронске изворе информација и пружа обавештења о савременим токовима у библиотечкој делатности;
– Сарађује са јавним, школским и специјалним библиотекама у Округу, Народном библиотеком Србије, Библиотеком Матице српске, Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“, Центаром за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Библијском школом у Лесковцу, Активом школских библиотекара Јабланичког округа, црквом и матичним библиотекама и другим установама културе и образовања на подручју Републике Србије.

 

digitalnabiblioteka.rs

zigzag white

Колекцијa
Дигитализованих
Ретких Издања

digitalna-biblioteka

Партнери

#lebiblioteka

lebiblioteka
lebiblioteka